Today: 28 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
Photo #1 - America - Otta Nottathil - bomb_cyclon_usa_minus_45
(hPa) കുറയണം. ലളിതമായി പറല്‍ഞ്ഞാല്ല?, വടല്‍ക്ക് നില്‍ന്ന് തണുല്‍ത്ത വായുവും തെല്‍ക്ക് നില്‍ന്ന് ചൂടുല്ല? വായുവും കൂടില്‍േച്ചരുല്‍ന്നതിലൂടെ സാധാരണ ചലനാല്ല?ക താഴ്ല്‍ന്ന മല്ല?ല്‍ദ്ദമുല്ല? പ്രദേശല്‍ങ്ങളുടെ രൂപവത്കരണല്‍ത്തില്ലെക്ള കാര്യല്‍ത്തിലെല്‍ന്നപോലെ ദ്രുതഗതിയിലുല്ല? സൈല്‍േക്ളാജെനിസിസ് ആരംഭില്‍ക്കുല്‍ന്നു. താരതമ്യല്‍ത്തിന്: ഒരു കൊടുല്‍ങ്കാല്ലഗ്ഗില്ല?, ഏകദേശം 24 മണില്‍ക്കൂറിനുല്ല?ില്ല? വായു മല്ല?ല്‍ദ്ദം ഏകദേശം 10 ഹെല്ലേ?ാപാസ്കലുകല്ല? കുറയുല്‍ന്നു. കാലാവല്ല? കാരണം നൂറുകണല്‍ക്കിന് വിനോദ സല്‍ഞ്ചാരികല്ല? മിയാമി വിമാനല്‍ത്താവളല്‍ത്തില്ല? കുടുല്‍ങ്ങില്‍ക്കിടല്‍ക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയില്ല?, ഒരു ന്യൂനമല്ല?ദ പ്രദേശല്‍ത്ത് നില്‍ന്നുല്ല? ഒരു "കാലാവല്ല? ബോംബ്" ജല്ല?ല്‍മ്മനിയെയും ബാധില്‍ക്കും.

1999 ഡിസംബല്ല? 26ല്ലമ്ളന് മധ്യ യൂറോല്‍പ്പിലും ജല്ല?ല്‍മ്മനിയിലും വല്‍ന്‍ നാശനല്ലക്ഷല്‍ങ്ങളുണ്ടാല്‍ക്കിയ ലോതല്ല? ചുഴലില്‍ക്കാല്ലഗ്ഗ് അതില്ലെക്ള അറിയല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന ഉദാഹരണമാണ്.

ശീതകാല കൊടുല്‍ങ്കാല്ലഗ്ഗ് ക്രിസ്മസ് അരാജകത്വല്‍ത്തിന് കാരണമാകുല്‍ന്നു
200 ദശലല്‍ക്ഷല്‍ത്തിലധികം ആളുകല്ല?ല്‍ക്ക് കടുല്‍ത്ത കാലാവല്ല?ാ മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ് ലഭില്‍ച്ചു. രാജ്യല്‍ത്തില്ലെക്ള വടല്‍ക്ക്, മധ്യ പടില്‍ഞ്ഞാറ് ഭാഗല്‍ങ്ങളെയാണ് പ്രത്യേകില്‍ച്ച് ബാധില്‍ച്ചത്. എല്‍ന്നാല്ല? രാജ്യല്‍ത്തില്ലെക്ള തെല്‍ക്കല്‍ന്‍ സംല്ല?ാനല്‍ങ്ങളില്ല? അതിശൈത്യല്‍െത്തല്‍ക്കുറില്‍ച്ചുല്ല? മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പുകളും ഉണ്ടായിരുല്‍ന്നു.

അവധി വാരാല്‍ന്ത്യല്‍ത്തില്ല? രാജ്യല്‍ത്തില്ലെക്ള കിഴല്‍ക്കല്‍ന്‍ മൂല്‍ന്നില്ല? രണ്ട് ഭാഗല്‍ങ്ങളിലും "അപകടകരമായ തണുല്‍പ്പ്" പ്രതീല്‍ക്ഷില്‍ക്കുല്‍ന്നതായി യുഎസ് കാലാവല്ല?ാ സേവനം മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ് നല്ല?കി. ന്യൂയോല്ല?ല്‍ക്ക് ഉല്ല?ല്‍െപ്പടെയുല്ല? ചില സംല്ല?ാനല്‍ങ്ങളില്ല? അടിയല്‍ന്തരാവല്ല? പ്രഖ്യാപില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്.
മൊണ്ടാന, സൗല്‍ത്ത് ഡല്‍േക്കാല്‍ട്ട, വ്യോമിംഗ് സംല്ല?ാനല്‍ങ്ങളില്ല? മൈനസ് 45 ഡിഗ്രി സെല്ല?ഷ്യസില്ലെക്ള മൂല്യം ഇതിനകം അളല്‍ന്നില്‍ട്ടുണ്ട്. കാലാവല്ല?ാ നിരീല്‍ക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായല്‍ത്തില്ല?, കൊളറാഡോയിലെ ഡെല്‍ന്‍വറില്ല? 24 മണില്‍ക്കൂറിനുല്ല?ില്ല? താപനില 40 ഡിഗ്രി കുറല്‍ഞ്ഞു. ""ഇത് കുല്‍ട്ടില്‍ക്കാലല്‍െത്ത മല്‍ഞ്ഞു ദിവസം പോലെയല്ല?,'' പ്രസിഡല്ലക്ള് ജോ ബൈഡല്‍ന്‍ മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ് നല്ല?കി.

വിമാനല്‍ത്താവളല്‍ങ്ങളിലും സംഘല്ല?ഷഭരിതമായ രംഗല്‍ങ്ങളുണ്ടായി. പ്രത്യേകില്‍ച്ച് വടല്‍ക്കല്‍ന്‍ പ്രദേശല്‍െത്ത വലിയ തടാകല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് ചുല്ലഗ്ഗുമുല്ല? യാത്രല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്ക് യാത്രകല്ല? റല്‍ദ്ദാല്‍േക്കണ്ടി വല്‍ന്നു. ചില്‍ക്കാഗോയിലെയും ഡിട്രോയില്ലഗ്ഗിലെയും വിമാനല്‍ത്താവളല്‍ങ്ങല്ല? രാജ്യല്‍െത്ത ഏല്ലഗ്ഗവും പ്രധാനല്‍െപ്പല്‍ട്ട ഹല്‍ബ്ബുകളിലൊല്‍ന്നാണ്.
- dated 24 Dec 2022


Comments:
Keywords: America - Otta Nottathil - bomb_cyclon_usa_minus_45 America - Otta Nottathil - bomb_cyclon_usa_minus_45,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
odyssius_moon_landing
അര നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം അമേരിക്കന്‍ പേടകം ചന്ദ്രനില്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
alabama_court_freezed_eggs_kids
ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന അണ്ഡങ്ങളെ കുട്ടികളായി പരിഗണിക്കണം: കോടതി Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
jackpot_john_cheeks
ജാക്ക്പോട്ട് അടിച്ചെന്ന് വെബ്സൈറ്റില്‍, പണം വാങ്ങാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ നമ്പര്‍ തെറ്റിയെന്ന്: നിയമ നടപടിയുമായി 'ഹതഭാഗ്യന്‍'
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mouse_movement_with_mind_neuralink
ബ്രെയിന്‍ ചിപ്പ് വച്ചാല്‍ മനസ് കൊണ്ട് മൗസ് ചലിപ്പിക്കാം: മസ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
worst_us_president
യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രസിഡന്റായി സര്‍വേയില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര്?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sora_open_ai_video
വീഡിയോ തയാറാക്കാന്‍ ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം മതി, ബാക്കി എഐ ചെയ്യും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_students_attacked_in_US
ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങള്‍ തടയാന്‍ കര്‍ക്കശ നടപടി: യുഎസ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us