Today: 25 Jul 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
കേരളല്‍ത്തില്ല? അടല്‍ഞ്ഞുകിടല്‍ക്കുല്‍ന്ന വീടുകളെല്‍പ്പല്ലഗ്ഗി ദുബായ് പ്രവാസിയുടെ കുറില്‍പ്പ്
ഞല്‍ങ്ങളുടെ സുഹൃല്‍ത്തും ദുബായി പ്രവവാസിയുമായ കല്‍ഞ്ഞിരല്‍പ്പല്ല?ി കൂവല്‍പ്പല്ല?ി സ്വദേശിയാണ് ഈ കുറില്‍പ്പില്ലെക്ള ഉടമ.

ദുബായ്: അടല്‍ഞ്ഞു കിടല്‍ക്കുല്‍ന്ന വീടുകല്ല? ഓരോ പ്രവാസിയെയും നാല്‍ട്ടിലേല്‍ക്ക് ഇടല്‍ക്കിടെ വരാനായി മാടി വിളില്‍ക്കുല്‍ന്ന അഭയ സല്‍േങ്കതല്‍ങ്ങളാണ്.

യൂറോല്‍പ്പ്, കാനഡ, അമേരില്‍ക്ക, ആസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാല്‍ന്‍ഡ് പോലുല്ല? രാജ്യല്‍ങ്ങല്ല? നല്ല?കുല്‍ന്ന PR എല്‍ന്നറിയല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന Permenant Residencytbm പൗരത്വമോ ഒല്‍ന്നും ഗല്ല?ഫിലും മല്ലഗ്ഗ് അറബ് രാജ്യല്‍ങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവില്‍ക്കുല്‍ന്ന പ്രവാസില്‍ക്ക് ലഭില്‍ക്കില്ല?. അതുകൊണ്ട് അവിടല്‍ങ്ങളില്ല? ജോലില്‍ക്ക് ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നവല്ല?ല്‍ക്കും ബിസിനല്ല?ുകാല്ല?ല്‍ക്കും നിയമപ്രകാരം അവിടല്‍ങ്ങളില്ല? ല്ല?ിരതാമസല്‍ത്തിനൊല്‍ട്ട് അനുവാദവുമില്ല?. അവരവല്ല?ല്‍ക്കു ലഭില്‍ക്കുല്‍ന്ന വിവിധ തരല്‍ത്തിലുല്ല? വിസ അനുവദില്‍ക്കുല്‍ന്ന കാലാവധി കഴിയുല്‍േമ്പാല്ല? അവ പുതുല്‍ക്കാല്‍ന്‍ സാധില്‍ച്ചില്ലേ?ല്ല? തിരികെ അവനവല്ലെക്ള നാടുപിടില്‍ക്കുക ല്ലമ്ള അത്ര തല്‍െന്ന.
അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബമായി ഗല്ല?ഫ് നാടുകളില്ല? ജീവില്‍ക്കുല്‍ന്ന കൂടുതല്ല? പ്രാവാസികളും നാല്‍ട്ടില്ല? വീടുവല്‍ച്ച് അടില്‍ച്ചിടുല്‍ന്നതിന് കാരണം. അവല്ല? ഇടല്‍ക്കിടെ അവധില്‍ക്ക് നാല്‍ട്ടില്ല? വരുല്‍േമ്പാല്ല? താമസില്‍ക്കാനിടം വേണ്ടിയതു കൊണ്ടാണ് അവ വാടകല്‍ക്ക് കൊടുല്‍ക്കാല്‍ത്തതില്ലെക്ളയും കാരണം. അല്ല?ാതെ പണം ഏറെയുണ്ടായില്‍ട്ടല്ല?.
ഏറെല്‍േപ്പരും വിദേശല്‍ത്തു നില്‍േന്നാ നാല്‍ട്ടില്ല? നില്‍േന്നാ ബാല്‍ങ്ക് വായ്പയെടുല്‍ത്താവും ഇല്‍ത്തരം വീടുകല്ല? നില്ല?ല്‍മ്മില്‍ക്കുല്‍ന്നതു തല്‍െന്ന.
വായ്പയുടെ EMI കൂടാതെ, വീടില്ലെക്ള വിസ്തൃതി 3000 സ്വകയല്ല? ഫീല്ലഗ്ഗിലധികകമായാല്ല?, ലല്‍ക്ഷ്വറി ടാക്സും തല്‍േദ്ദശ സ്വയംഭരണവകുല്‍പ്പീടാല്‍ക്കുല്‍ന്ന വീല്‍ട്ടുകരവും ഉപയോഗില്‍ച്ചില്ലേ?ലും നല്ല?കേണ്ടിയ വൈദ്യുതി ബില്ല?ും എല്ല?ാമായി ഏകദേശം വലിയ തുക വല്ല?ഷാവല്ല?ഷം ഒടുല്‍ക്കിയാണ് ഓരോരുല്‍ത്തരെ മേല്ല?നോല്‍ട്ടല്‍ത്തിനും സംരല്‍ക്ഷണല്‍ത്തിനുമൊല്‍െക്ക ഏല്ല?ല്‍പ്പില്‍ച്ച് വീടുകല്ല? പരിപാലില്‍ക്കുല്‍ന്നതുതല്‍െന്ന.

ഇല്‍ത്തരം അടല്‍ച്ചിടുല്‍ന്ന വീടുകളെയെല്ല?ാം പണല്‍ത്തില്ലെക്ള കുല്‍ത്തില്‍ക്കഴല്‍പ്പു കൊണ്ടുണ്ടാല്‍ക്കി അടല്‍ച്ചിടുല്‍ന്ന ബൂല്ല?ഷ്വാസികളുടെ വീടുകളായി കണ്ട്, നികുതി അടില്‍േച്ചല്ല?ല്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്ന കേരളല്‍ത്തിലെ പുതിയ നിയമം ഒരു നെഗല്ലഗ്ഗീവ് ഇംപല്ല?് ആണ് പ്രവാസികളില്ല? ഇല്‍േപ്പാല്ല? ഉണ്ടാല്‍ക്കിയിരില്‍ക്കുല്‍ന്നത്. ഭാവിയില്ല? ഇല്‍ത്തരം വീടുകല്ല? പിടില്‍െച്ചടുല്‍ക്കല്‍െപ്പടാല്‍ന്‍വരെ സാധ്യതയുണ്ടെല്‍ന്നാണ് ഇല്‍േപ്പാല്ല? പ്രാവാസികളുടെയിടയിലുല്ല? പ്രതീതി... അതുകൊണ്ട്, നാല്‍ട്ടിലിനി വീടുണ്ടാല്‍ക്കിയിയാല്ല? നാല്‍ട്ടിലെ പണമില്ല?ാല്‍ത്ത സല്ല?ല്‍ക്കാരും അവരുടെ പിണിയാളുകളും ഭാവിയില്ല? പണി തല്‍േന്നല്‍ക്കും എല്‍ന്നാണ് പരല്‍െക്കയുല്ല? സംസാരം.

നാടിന് വിദേശനാണ്യം ല്ല?ിരമായി നേടില്‍ത്തരുല്‍ന്ന ഗല്ല?ഫ് പ്രവാസികളെ ഇല്‍ത്തരം ആശല്‍ങ്കകളിലേല്‍ക്ക് തല്ല?ിവിടുല്‍ന്നത് എല്‍ന്തിന് ?
അതുകൊണ്ടുല്ല? നേല്‍ട്ടമെല്‍ന്ത്?

PR ഉം പൗരത്വവുമൊല്‍െക്ക നല്ല?കുല്‍ന്ന രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? ചേല്‍േക്കറുല്‍ന്നവല്ല? പണം അധികമായുല്ല?തുകൊണ്ടാവാം നാല്‍ട്ടില്ല? വീടുണ്ടാല്‍ക്കി അടല്‍ച്ചിടുല്‍ന്നത്. അവരുടെയൊല്‍പ്പം അവിടല്‍ങ്ങളില്ല? ജനില്‍ച്ചു വളരുല്‍ന്ന മല്‍ക്കളെല്ല?ാം അവിടല്‍ങ്ങളില്ല? തല്‍െന്ന തല്‍മ്പടില്‍ക്കാല്‍ന്‍ താല്ല?പര്യല്‍െപ്പടുല്‍ന്നതുകൊണ്ട് അവരില്ല? ഭൂരിപല്‍ക്ഷവും അനില്ലക്ഷല്‍േത്താടെയെല്‍ങ്കിലും തിരികെ നാല്‍ട്ടിലേല്‍ക്ക് വരാതെ അവിടല്‍ങ്ങളില്ല? തളല്‍ക്കല്‍െപ്പടുമെല്‍ന്നറില്‍ഞ്ഞുകൊണ്ട് തല്‍െന്ന അവധില്‍ക്കാലല്‍ങ്ങളില്ല? മാത്രം ഉപയോഗില്‍ക്കാനായി നില്ല?ല്‍മ്മില്‍ക്കുല്‍ന്ന വീടുകളാവാമവ.

എല്‍ന്നാല്ല?, 100% ഭാരത പൗരത്വമുല്ല?, നാല്‍ട്ടില്ല? നിരല്‍ന്തരമായ ബല്ല?ം നിലനില്ല?ല്‍ത്തുല്‍ന്ന ഗല്ല?ഫ് പ്രവാസികളുടെ കാര്യം ഇതിലേറെ വിഭില്‍ന്നമാണ്.

മാതാപിതാല്‍ക്കല്ല? മരണല്‍െപ്പല്‍ട്ട ഗല്ല?ഫ് പ്രവാസികളെ, വല്ല?ഷല്‍ത്തില്ല? ഇടല്‍ക്കിടെ നാല്‍ട്ടിലേല്‍ക്ക് അവധില്‍ക്ക് വല്‍ന്ന് പണം ചിലവിടാല്‍ന്‍ പ്രേരില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്ന പ്രധാന ഘടകം അവരുടെ ഈ വീടുകളാണ്. അതില്ലേ?ല്ല? അവരുടെ ഇടല്‍ക്കാല അവധികല്ല? അവിടല്‍ങ്ങളില്ല? തല്‍െന്ന ചിലവഴില്‍ക്കാല്‍ന്‍ നില്ല?ബല്ല?ിതരാല്‍ക്കിയേല്‍ക്കാം. അല്ലെ?ല്‍ങ്കില്ല? മല്ലഗ്ഗ് രാജ്യല്‍ങ്ങല്ല? സല്‍ന്ദല്ല?ശില്‍ക്കാനാവാം ആ ഇടവേളകല്ല? ഉപയോഗില്‍ക്കുക.

ഇതില്ലെക്ളയെല്ല?ാം നല്ലക്ഷം നാടിനാണ്. നാല്‍ട്ടിലെ വ്യാപാര ല്ല?ാപനല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കാണ്. ഇതൊല്‍ന്നും മുല്‍ന്‍കൂല്‍ട്ടി കാണാനോ തിരില്‍ച്ചറിയാനോ ഉല്ല? ബുല്‍ദ്ധിയില്ല?ാല്‍ത്തവരായില്‍േപ്പായല്ലേ?ാ നല്‍െമ്മ ഭരില്‍ക്കുല്‍ന്നവരും അവരെ ഉപദേശില്‍ക്കുല്‍ന്നവരുമെല്ല?ാം.

എല്‍ന്തായാലും വിദേശല്‍ത്ത് ജഞ ഉല്ല?വല്ല? ഇനി ഈ മിനല്‍െക്കല്‍ട്ട പണില്‍ക്ക് നില്ല?ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ സാധ്യതയില്ല?... ഇടല്‍ക്കിടെയുല്ല? അവരുടെ കുടുംബസമേതമുല്ല? സല്‍ന്ദല്ല?ശനവും ക്രമേണ കുറയും. ഗല്ല?ഫുകാരാണേല്ല? ഒല്‍ന്നു കൂടി ആലോചില്‍േച്ച വീടു നില്ല?ല്‍മ്മില്‍ക്കൂ. തിരില്‍ച്ചു വല്‍ന്നില്‍ട്ടാവാം എല്‍െന്നാല്‍െക്കല്‍ക്കരുതി നില്ല?ല്‍മ്മാണം മാല്ലഗ്ഗിവല്‍േച്ചല്‍ക്കാം... ഫലമോ.... നില്ല?ല്‍മ്മാണ മേഖലയിലും ഇനി മാല്‍ന്ദ്യമുണ്ടായേല്‍ക്കാം...
മാല്‍ന്ദ്യമായാലെല്‍ന്ത് ... ഇല്‍ന്നല്‍െത്ത കാര്യം കഴില്‍ഞ്ഞല്ലേ? നാളെ .... അടില്‍ച്ചു കലല്‍ക്കി ബാല്‍ക്കി വല്ലേ?ാമുണ്ടേല്ല? നാളെ .... ഇല്ലേ?ല്ല? കല്‍യ്യൂല്‍ക്കുല്ല? കാര്യല്‍ക്കാരുല്ല?ല്‍േപ്പാല്ല? പിടില്‍ച്ചു പറില്‍ക്കാനാണോ മല്ലഗ്ഗു മാല്ല?ല്‍ഗ്ഗല്‍ങ്ങളില്ല?ാല്‍ത്തത്... അല്ലേ?...?

നടല്‍ക്കല്‍െട്ട.... എവിടം വരെയെല്‍ത്തും എല്‍ന്ന് കണ്ടറിയാം.
- dated 12 Feb 2023


Comments:
Keywords: Gulf - Otta Nottathil - chacko_paul_article Gulf - Otta Nottathil - chacko_paul_article,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
dubai_princess_divirce_instagram
ഭര്‍ത്താവ് 'മറ്റു' പങ്കാളികളുമായി തിരക്കില്‍; ദുബായ് രാജകുമാരി ഇന്‍സ്റ്റ്ഗ്രാമിലൂടെ മൊഴി ചൊല്ലി Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nursing_recruitment_saudi_moh_norka
നഴ്സുമാര്ക്ക് അവസരങ്ങളുമായി നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് സൗദി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. അഭിമുഖം ജൂലൈ 22 മുതല്‍ 26 വരെ കൊച്ചിയില്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
saudi_airlines_tyre_smoke_pakistan
ടയറില്‍നിന്നു പുക; വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
kuwait_accident_indins_death
കുവൈറ്റില്‍ വാഹനാപകടം; 6 ഇന്ത്യക്കാര്‍ മരിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
lioness_attack_saudi
വളര്‍ത്തു സിംഹത്തിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ടു പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
kuwait_fire_construction_mistake
കുവൈറ്റ് തീപിടിത്തത്തിനു കാരണം നിര്‍മാണത്തിലെ പിഴവെന്ന് സംശയം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
24_malayalees_45_indians_kuwait_fire
കുവൈറ്റ് ദുരന്തം: മരിച്ചവരി്ല്‍ 45 ഇന്ത്യക്കാര്‍, 24 മലയാളികള്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us