Today: 25 Jul 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
യൂറോപ്യല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? സെപ്ല്ലഗ്ഗംബറിലെ താപനില റെല്‍േക്കാല്ല?ഡുകല്ല? തകല്ല?ല്‍ത്തു
Photo #1 - Europe - Otta Nottathil - record_temparature_in_eu_countries
ബ്രസല്ല?സ്: ഈ വല്ല?ഷം ഇതുവരെയുല്ല? ഏല്ലഗ്ഗവും ചൂടേറിയ സെപ്തംബല്ല? മാസല്‍ങ്ങല്ല? രേഖല്‍െപ്പടുല്‍ത്തിയ യൂറോല്‍പ്പിലെ അല്‍ഞ്ച് രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? ഒല്‍ന്നാണ് ഫ്രാല്‍ന്‍സ്. ഒല്‍പ്പം ഓസ്ട്രിയ, ജല്ല?ല്‍മ്മനി, പോളണ്ട്, സ്വില്ലഗ്ഗ്സല്ല?ലല്‍ന്‍ഡ് എല്‍ന്നീ രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? കാലാവല്ല?ാ വ്യതിയാനം ത്വരിതഗതിയിലാകുല്‍ന്നതിനാല്ല? മനുഷ്യ ചരിത്രല്‍ത്തിലെ ഏല്ലഗ്ഗവും ചൂടേറിയ വല്ല?ഷമായിരില്‍ക്കുമെല്‍ന്ന് പ്രതീല്‍ക്ഷില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഒരു വല്ല?ഷല്‍ത്തില്ല? വെല്ല?ിയാഴ്ച രേഖല്‍െപ്പടുല്‍ത്തിയ ഏല്ലഗ്ഗവും ചൂടേറിയത് സെപ്തംബല്ല? മാസല്‍ത്തിലെല്‍ന്ന് പ്രഖ്യാപില്‍ച്ചു.

വടല്‍ക്കല്‍ന്‍ അല്ല?ല്‍ദ്ധഗോളല്‍ത്തിലെ വേനല്ല?ല്‍ക്കാലല്‍െത്ത ആഗോള താപനില റെല്‍േക്കാല്ല?ഡിലെ ഏല്ലഗ്ഗവും ചൂടേറിയതാണെല്‍ന്ന് യൂറോപ്യല്‍ന്‍ യൂണിയല്‍ന്‍ കാലാവല്ല?ാ നിരീല്‍ക്ഷകല്ല? ഈ മാസമാദ്യം പ്രവചില്‍ച്ചതിന് ശേഷമാണ് യൂറോല്‍പ്പില്ല? അസാധാരണമായ ചൂടുല്ല? കാലാവല്ല? ഉണ്ടായത്.

1991ല്ലമ്ള2020 റഫറല്‍ന്‍സ് കാലയളവിനേല്‍ക്കാല്ല? 3.5 ഡിഗ്രി സെല്ല?ഷ്യസിനും 3.6 സില്‍ക്കും ഇടയില്ല? രാജ്യല്‍െത്ത സെപ്ല്ലഗ്ഗംബറിലെ താപനില ശരാശരി 21.5 ഡിഗ്രി സെല്ല?ഷ്യസ് (70.7 ഡിഗ്രി ഫാരല്‍ന്‍ഹീല്ലഗ്ഗ്) ആയിരില്‍ക്കുമെല്‍ന്ന് ഫ്രല്‍ഞ്ച് കാലാവല്ല?ാ അതോറില്ലഗ്ഗി മെല്ലഗ്ഗിയോല്ലമ്ളഫ്രാല്‍ന്‍സ് പറല്‍ഞ്ഞു.

ഫ്രാല്‍ന്‍സിലെ ശരാശരി താപനില ഏകദേശം രണ്ട് വല്ല?ഷമായി ല്ല?ിരമായി പ്രതിമാസ മാനദല്ല?ല്‍ങ്ങല്ല? കവിയുല്‍ന്നുണ്ട്.

അതേസമയം അയല്ല?രാജ്യമായ ജല്ല?ല്‍മ്മനിയില്ല?, ദേശീയ റെല്‍േക്കാല്ല?ഡുകല്ല? ആരംഭില്‍ച്ചതിന് ശേഷമുല്ല? ഏല്ലഗ്ഗവും ചൂടേറിയ സെപ്തംബല്ല? മാസമാണെല്‍ന്ന് കാലാവല്ല?ാ ഓഫീസ് പറല്‍ഞ്ഞു, 1961ല്ലമ്ള1990 ബേലൈ്ല?നേല്‍ക്കാല്ല? ഏകദേശം 4 ഇ കൂടുതലാണ്.

പോളണ്ടിലെ കാലാവല്ല?ാ ഇല്‍ന്‍ല്ല?ില്ലഗ്ഗ്യൂല്‍ട്ട് സെപ്ല്ലഗ്ഗംബറിലെ താപനില ശരാശരിയേല്‍ക്കാല്ല? 3.6ഇ കൂടുതലാണെല്‍ന്നും 100 വല്ല?ഷല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് മുല്‍മ്പ് റെല്‍േക്കാല്ല?ഡുകല്ല? ആരംഭില്‍ച്ചതിന് ശേഷമുല്ല? മാസല്‍ത്തിലെ ഏല്ലഗ്ഗവും ചൂടേറിയതാണെല്‍ന്നും അറിയില്‍ച്ചു.

ആല്ല?പൈല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങളായ ഓസ്ട്രിയയിലെയും സ്വില്ലഗ്ഗ്സല്ല?ലല്‍ന്‍ഡിലെയും ദേശീയ കാലാവല്ല?ാ ല്ല?ാപനല്‍ങ്ങളും അവരുടെ എല്‍ക്കാലല്‍െത്തയും ഉയല്ല?ല്‍ന്ന ശരാശരി സെപ്ല്ലഗ്ഗംബറിലെ താപനില രേഖല്‍െപ്പടുല്‍ത്തി, ഒരു പഠനം വെളില്‍െപ്പടുല്‍ത്തിയതിന് ശേഷം, സ്വിസ് ഹിമാനികല്ല? രണ്ട് വല്ല?ഷല്‍ത്തിനുല്ല?ില്ല? അവയുടെ അളവില്ലെക്ള 10 ശതമാനം നഷ്ടല്‍െപ്പല്‍ട്ടു.

സ്പാനിഷ്, പോല്ല?ല്‍ച്ചുഗീസ് ദേശീയ കാലാവല്ല?ാ ല്ല?ാപനല്‍ങ്ങല്ല? മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ് നല്ല?കി, ഈ വാരാല്‍ന്ത്യല്‍ത്തില്ല? അസാധാരണമായ ചൂട് അനുഭവല്‍െപ്പടുമെല്‍ന്ന്, തെല്‍ക്കല്‍ന്‍ സ്പെയിനില്ലെക്ള ചില ഭാഗല്‍ങ്ങളില്ല? വെല്ല?ിയാഴ്ച മെല്ല?ല്‍ക്കുറി 35 ഡിഗ്രി സെല്ല?ഷ്യസ് വരെ ഉയല്ല?ല്‍ന്നു.

ആഗോളതാപനം ഏല്ലഗ്ഗവുമധികം ബാധില്‍ക്കല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന സ്പെയിനില്ലെക്ള ഭാഗല്‍ങ്ങളലാണ്.

റെല്‍േക്കാല്ല?ഡുകല്ല? 'വ്യവല്ല?ാപിതമായി' തകല്ല?ല്‍ത്തു

മനുഷ്യല്ലെക്ള പ്രവല്ല?ല്‍ത്തനല്‍ങ്ങളാല്ല? നയില്‍ക്കല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന കാലാവല്ല?ാ വ്യതിയാനം ആഗോള താപനിലയെ ഉയല്ല?ല്‍ത്തുല്‍ന്നു, ലോകം വ്യാവസായികല്‍ത്തിനു മുല്‍മ്പുല്ല? നിലയേല്‍ക്കാല്ല? 1.2 ഡിഗ്രി സെല്ല?ഷ്യസാണ് ചൂടാകുല്‍ന്നതെല്‍ന്നാണ് ശാസ്ത്രല്ല?ല്ല? പറയുല്‍ന്നത്.

യൂറോപ്യല്‍ന്‍ യൂണിയല്ലെക്ള കോല്‍പ്പല്ല?നില്‍ക്കസ് കാലാവല്ല?ാ വ്യതിയാന സേവനം ഈ മാസം ആദ്യം 2023 മനുഷ്യരാശി അനുഭവില്‍ച്ച ഏല്ലഗ്ഗവും ചൂടേറിയ വല്ല?ഷമായിരില്‍ക്കുമെല്‍ന്ന് പറല്‍ഞ്ഞു.

തെല്‍ക്കല്‍ന്‍ പസഫില്‍ക്കിലും അതിനല്‍പ്പുറവും ജലല്‍െത്ത ചൂടാല്‍ക്കുല്‍ന്ന എല്ല? നിനോ കാലാവല്ല?ാ പ്രതിഭാസം ല്ലമ്ളല്ലമ്ള ഇല്‍േപ്പാല്ല? ആരംഭില്‍ച്ചിരില്‍ക്കുല്‍ന്നതിനാല്ല? ഉയല്ല?ല്‍ന്ന താപനില ചക്രവാളല്‍ത്തില്ല? ഉണ്ടാകാല്‍ന്‍ സാധ്യതയേറിയിരുല്‍ന്നു.

ഗ്രഹല്‍ത്തില്ലെക്ള കാലാവല്ല?ാ സംവിധാനല്‍ങ്ങളെ തടല്ല?ല്‍െപ്പടുല്‍ത്തുല്‍ന്നത് താപ തരംഗല്‍ങ്ങല്ല?, വരല്ല?ല്‍ച്ച, കാല്‍ട്ടുതീ, കൊടുല്‍ങ്കാല്ലഗ്ഗുകല്ല? എല്‍ന്നിവ പോലുല്ല? തീവ്ര കാലാവല്ല?ാ സംഭവല്‍ങ്ങളെ കൂടുതല്ല? ഇടയ്ല്‍ക്കിടെയും തീവ്രവുമാല്‍ക്കുല്‍ന്നു, ഇത് വലിയ ജീവനാശല്‍ത്തിനും സ്വല്‍ത്തിനും കാരണമാകുല്‍ന്നു.

2015 ലെ പാരീസ് ഉടല്‍മ്പടിയുടെ ലല്‍ക്ഷ്യമായ താപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെല്ല?ഷ്യസായി പരിമിതല്‍െപ്പടുല്‍ത്തുല്‍ന്നത് ഉല്ല?ല്‍െപ്പടെ, കാലാവല്ല?ാ വ്യതിയാനല്‍ത്തില്ലെക്ള ഏല്ലഗ്ഗവും മോശം ഫലല്‍ങ്ങല്ല? തടയാല്‍ന്‍ ലല്‍ക്ഷ്യമില്‍ട്ടുല്ല? യുഎല്‍ന്‍ ചല്ല?ല്‍ച്ചകല്ല?ല്‍ക്കായി ലോക നേതാല്‍ക്കല്ല? നവംബല്ല? 30 മുതല്ല? ദുബായില്ല? ഒല്‍ത്തുകൂടും.

ഗ്രഹല്‍െത്ത ചൂടാല്‍ക്കുല്‍ന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനം കുറയ്ല്‍ക്കുക ല്ലമ്ളല്ലമ്ള പ്രത്യേകില്‍ച്ച് മലിനീകരണം ഉണ്ടാല്‍ക്കുല്‍ന്ന വാതകം, എല്‍ണ്ണ, കല്ല?ല്‍ക്കരി എല്‍ന്നിവയുടെ ഉപഭോഗം ഘല്‍ട്ടം ഘല്‍ട്ടമായി നില്ല?ല്‍ത്തലാല്‍ക്കുക ല്ലമ്ളല്ലമ്ള കാലാവല്ല?ാ ധനസഹായം, പുനരുപയോഗില്‍ക്കാവുല്‍ന്ന ഊല്ല?ല്ല? ശേഷി വല്ല?ല്‍ദ്ധില്‍പ്പില്‍ക്കുക എല്‍ന്നിവയാണ് ചല്ല?ല്‍ച്ചകളുടെ കാതല്ല?.
- dated 30 Sep 2023


Comments:
Keywords: Europe - Otta Nottathil - record_temparature_in_eu_countries Europe - Otta Nottathil - record_temparature_in_eu_countries,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
ai_child_abuse
എഐ ഉപയോഗിച്ച് ബാലപീഡന ചിത്രങ്ങള്‍ തയാറാക്കുന്നതിനെതിരേ യൂറോപോള്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
lukashcnko_30_years_belarus
ലുകാഷെങ്കോ: ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
accidental_death_albin_shinto_latvia
ലാത്വിയയില്‍ ആല്‍ബിന്‍ ഷിന്റോയുടെ മരണം ; നടപടികള്‍ പുരോഗമിയ്ക്കുന്നു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nursing_home_attack_several_dead_croatia
ക്രൊയേഷ്യയിലെ നഴ്സിംഗ് ഹോം ആക്രമണത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
albin_body_found_lake_accident_Latvia
ലാത്വിയയിലെ തടാകത്തില്‍ കാണാതായ ഇടുക്കിക്കാരന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
roman_ring_israel
1500 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള റോമന്‍ മോതിരം കണ്ടെത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
19_year_malayalee_student_missed_in_lake_latvia_riga
ലാത്വിയയില്‍ മലയാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ തടാകത്തില്‍ കാണാതായി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us