Today: 28 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
കല്ല?ഷകവിരുല്‍ദ്ധ കരാറുകല്ല?ല്‍ക്കും നികുതി നില്ല?ല്‍േദ്ദശല്‍ത്തിനുമെതിരെ സംഘടിത പ്രല്‍േക്ഷാഭം വേണം: ഇല്‍ന്‍ഫാം
Photo #1 - India - Associations - agricultural_issue_26_april_2017
കോല്‍ട്ടയം: കാല്ല?ഷികമേഖലയ്ല്‍ക്ക് വല്‍ന്‍പ്രഹരമേല്പില്‍ക്കുല്‍ന്നതും കല്ല?ഷകവിരുല്‍ദ്ധവുമായ രാജ്യാല്‍ന്തരല്‍ക്കരാറുകല്ല?ല്‍ക്കും കല്ല?ഷകനികുതി നില്ല?ല്‍േദ്ദശല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കുമെതിരെ ഇല്‍ന്‍ഫാം പ്രല്‍േക്ഷാഭമാരംഭില്‍ക്കുമെല്‍ന്നും കല്ല?ഷക സംസ്കാരവും ആഭിമുഖ്യവുമുല്ല? രാഷ്ട്രീയ പാല്ല?ല്‍ട്ടികളും കല്ല?ഷക ജനകീയ പ്രല്ല?ാനല്‍ങ്ങളും രാഷ്ട്രീയല്‍ത്തിനതീതമായി പല്‍ങ്കുചേരണമെല്‍ന്നും ഇല്‍ന്‍ഫാം ദേശീയ സെക്രല്‍ട്ടറി ജനറല്ല? ഷെവലിയല്ല? അഡ്വ.വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ അഭ്യല്ല?ല്‍ത്ഥില്‍ച്ചു.
പ്രതിസല്ല?ിയിലായിരില്‍ക്കുല്‍ന്ന കാല്ല?ഷിക മേഖലയെ തകല്ല?ല്‍ക്കുല്‍ന്നതാണ് കേല്‍്രന്ദസല്ല?ല്‍ക്കാരില്ലെക്ള പുതിയ കാല്ല?ഷിക നികുതിനില്ല?ല്‍േദ്ദശം. തോല്‍ട്ടം മേഖലയില്ല? ഇതിനോടകം നടല്‍പ്പാല്‍ക്കിയ നികുതി ഈടാല്‍ക്കല്ല? പരാജയല്‍െപ്പല്‍ട്ടിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു. പുല്‍ത്തല്‍ന്‍നികുതികല്ല? കല്ല?ഷകരുടെമേല്ല? അടില്‍േച്ചല്ല?ല്‍പ്പില്‍ക്കുവാല്‍ന്‍ അനുവദില്‍ക്കില്ല?.
ആസിയാല്‍ന്‍ കരാറില്ലെക്ള ബാല്‍ക്കിപത്രമായി ഇല്‍ന്ത്യയുടെ കാല്ല?ഷിക സല്‍മ്പദ്ഘടന തകല്ല?ല്‍ന്നടിയുകയാണ്. 2019ല്ലമ്ളനോടുകൂടി ആസിയാല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? നില്‍ന്നുല്ല? കുരുമുളക്, കാല്‍പ്പി, തേയില, പാമോയില്ല? എല്‍ന്നിവയുടെ ഇറല്‍ക്കുമതി നികുതിരഹിതമാകും. റബറില്ലെക്ള ഇറല്‍ക്കുമതില്‍ത്തീരുവയും എടുല്‍ത്തുകളയുവാനുല്ല? നീല്‍ക്കല്‍ത്തിലാണ് കേല്‍്രന്ദസല്ല?ല്‍ക്കാല്ല?. പ്രകൃദിദല്‍ത്ത റബറധിഷ്ഠിത ഉല്പല്‍ന്നല്‍ങ്ങല്ല? നികുതിരഹിതമായി ഇതിനോടകം ഇറല്‍ക്കുമതി ആരംഭില്‍ച്ചിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു. ഈയവല്ല? തുടല്ല?ല്‍ന്നാല്ല? റബറില്ലെക്ള ആഭ്യല്‍ന്തരവില കിലോഗ്രാമിന് 100 രൂപയിലേയ്ല്‍ക്ക് താഴുല്‍ന്ന സാഹചര്യമാണുല്ല?ത്. വാണിജ്യതാല്പര്യല്‍ങ്ങല്ല? സംരല്‍ക്ഷില്‍ക്കുവാല്‍ന്‍ കല്ല?ഷകരെ ബലികൊടുല്‍ക്കുല്‍ന്ന ക്രൂരതയില്ല?നില്‍ന്ന് കേല്‍്രന്ദസല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? പില്‍ന്തിരിയണമെല്‍ന്നും ഇല്‍ന്ത്യയിലെ ബഹൂഭൂരിപല്‍ക്ഷം വരുല്‍ന്ന ചെറുകിട കല്ല?ഷകരുടെ സംരല്‍ക്ഷണല്‍ത്തിനുവേണ്ടി ആസിയാല്‍ന്‍ കരാറില്ല?നില്‍ന്ന് ഇല്‍ന്ത്യ പിന്റ?ക്ളാറണമെല്‍ന്നും വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ അഭ്യല്ല?ല്‍ത്ഥില്‍ച്ചു.
ഇല്‍ന്ത്യ ഒല്‍പ്പിടാനൊരുല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന ആല്ല?സിഇപി സാല്‍മ്പല്‍ത്തിക കരാറും കാല്ല?ഷികമേഖലയ്ല്‍ക്ക് വെല്ല?ുവിളിയാണ്. 2017 ജൂലൈയില്ല? ഡല്ല?ഹിയിലാണ് അവസാനറൗണ്ട് ചല്ല?ല്‍ച്ച. വിവിധ രാജ്യാല്‍ന്തര കരാറുകളിലൂടെ കാല്ല?ഷികമേഖലയ്ല്‍ക്ക് വല്‍ന്‍വെല്ല?ുവിളിയുയരുല്‍േമ്പാല്ല? കല്ല?ഷകപ്രല്ല?ാനല്‍ങ്ങല്ല? വിഘടില്‍ച്ചുനില്ല?ല്‍ക്കാതെ സംഘടില്‍ച്ചു പ്രല്‍േക്ഷാഭം നടല്‍േത്തണ്ടതായില്‍ട്ടുണ്ട്. കോല്ല?ല്‍പ്പറേല്ലഗ്ഗ് ആധിപത്യല്‍ത്തിലേയ്ല്‍ക്ക് കാല്ല?ഷികമേഖല മാറുല്‍േമ്പാല്ല? ചെറുകിടകല്ല?ഷകല്ല? പെരുവഴിയിലാകും. രാജ്യാല്‍ന്തര കല്ല?ഷകവിരുല്‍ദ്ധ കരാറുകല്ല?ല്‍െക്കതിരെയുല്ല? പ്രല്‍േക്ഷാഭല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് മുല്‍ന്നണികല്ല?ല്‍ക്കും കല്‍ക്ഷിരാഷ്ട്രീയല്‍ത്തിനും അതീതമായി ആരെയും ഇല്‍ന്‍ഫാമും കല്ല?ഷക പ്രല്ല?ാനല്‍ങ്ങളും പില്‍ന്തുണയ്ല്‍ക്കുമെല്‍ന്നും വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ പറല്‍ഞ്ഞു.

ഇല്‍ന്‍ഫാം ദേശീയസമിതി നാളെ (28 ഏപ്രില്ല?) കാല്‍ഞ്ഞിരല്‍പ്പല്ല?ിയില്ല?
- dated 26 Apr 2017


Comments:
Keywords: India - Associations - agricultural_issue_26_april_2017 India - Associations - agricultural_issue_26_april_2017,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
rubber_issues_2018_march_05
വ്യവസായികളും വല്‍ന്‍കിട വ്യാപാരികളും ചേല്ല?ല്‍ന്ന് റബല്ല? ആഭ്യല്‍ന്തരവിപണി അല്‍ട്ടിമറില്‍ക്കുല്‍ന്നു: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
rubber_policy_infarm_23jan_press_release
റബല്ല?നയം: പ്രഹസനചല്ല?ല്‍ച്ചകളില്ല? വിഢിവേഷം കെല്‍ട്ടാല്‍ന്‍ കല്ല?ഷകരെ കില്‍ട്ടില്ല?ല്ലമ്ളഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
infarm_farmes_day_on_january15
ഇല്‍ന്‍ഫാം കല്ല?ഷകദിനാചരണം ജനുവരി 15ന് ആയിരല്‍ത്തിലേറെ കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_problem_infarm_press_release_08_january_2017
വല്‍ന്‍കിട തോല്‍ട്ടമുടമകളുമായുല്ല? കോടതിവ്യവഹാരല്‍ങ്ങളില്ല? സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? പരാജയല്‍െപ്പടുല്‍ന്നത് അന്വേഷില്‍ക്കണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
infarm_reaction_against_rubber_board_23november2017
റബല്ല? പ്രതിസല്ല?ി അതിരൂല്‍ക്ഷമാകുല്‍ന്നു; റബല്ല? ബോല്ല?ഡ് നാഥനില്ല?ാല്‍ക്കളരി: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_mafia_and_farmers
കുടിയേല്ലഗ്ഗ കല്ല?ഷകരുടെ മറവില്ല? കല്‍േയ്യല്ലഗ്ഗഭൂമാഫിയകളെ സംരല്‍ക്ഷില്‍ക്കുവാല്‍ന്‍ അനുവദില്‍ക്കില്ല?: വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us