Today: 28 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ഇല്‍ന്‍ഫാം കല്ല?ഷകദിനാചരണം ജനുവരി 15ന് ആയിരല്‍ത്തിലേറെ കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളില്ല?
Photo #1 - India - Associations - infarm_farmes_day_on_january15
കൊല്‍ച്ചി: ഇല്‍ന്ത്യല്‍ന്‍ ഫാല്ല?മേഴ്സ് മൂവ്മെല്ലക്ളി(ഇല്‍ന്‍ഫാം)ല്ലെക്ള ആഭിമുഖ്യല്‍ത്തില്ല? ജനുവരി 15 കല്ല?ഷകദിനമായി ആചരില്‍ക്കുല്‍ന്നതില്ലെക്ള ഭാഗമായി കേരളല്‍ത്തിലും വിവിധ സംല്ല?ാനല്‍ങ്ങളിലും ആയിരല്‍ത്തില്ല?പരം കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളില്ല? കല്ല?ഷക കൂല്‍ട്ടായ്മകല്ല? സംഘടില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്നതാണെല്‍ന്ന് ഇല്‍ന്‍ഫാം ദേശീയ സെക്രല്‍ട്ടറി ജനറല്ല? ഷെവലിയല്ല? അഡ്വ.വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ അറിയില്‍ച്ചു.

കല്ല?ഷകറാലി, മികല്‍ച്ച കല്ല?ഷകരെ ആദരില്‍ക്കല്ല?, യുവജനവിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥി കല്ല?ഷകല്ല?ല്‍ക്ക് അവാല്ല?ഡുകല്ല? എല്‍ന്നിവ ചടല്‍ങ്ങുകളിലുണ്ടാകും. കാല്ല?ഷികമേഖലയിലെ വിവിധ വിഷയല്‍ങ്ങളുടെ പല്‍ങ്കുവയ്ല്‍ക്കല്ല?, ഇടനിലല്‍ക്കാരില്ല?ാല്‍ത്ത കല്ല?ഷകവിപണികല്ല?, കല്ല?ഷകസംരംഭല്‍ങ്ങല്ല?, ജൈവകൃഷി പ്രോല്ല?ാഹനപല്‍ദ്ധതികല്ല?, രാജ്യാല്‍ന്തരകരാറും കാല്ല?ഷികമേഖലയും എല്‍ന്നീ വിഷയല്‍ങ്ങളില്ല? സെമിനാറുകളും ചല്ല?ല്‍ച്ചാസല്‍േമ്മളനല്‍ങ്ങളും കല്ല?ഷകദിനാചരണല്‍ത്തില്ലെക്ള ഭാഗമായി വിവിധ കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളില്ല? നടല്‍ക്കും. ഇതിനോടനുബല്ല?ില്‍ച്ച് അനാഥമല്‍ന്ദിരല്‍ങ്ങളിലും വൃല്‍ദ്ധസദനല്‍ങ്ങളിലും ഇല്‍ന്‍ഫാം പ്രവല്ല?ല്‍ത്തകല്ല? വിവിധ കാല്ല?ഷികോല്പല്‍ന്നല്‍ങ്ങല്ല? വിതരണം ചെല്‍യ്യും. കേരളല്‍ത്തിലെ വിവിധ കല്ല?ഷകപ്രല്ല?ാനല്‍ങ്ങല്ല? ഇല്‍ന്‍ഫാം കല്ല?ഷകദിനാചരണല്‍ത്തിന് ഐക്യദാല്ല?ഡ്യം പ്രഖ്യാപില്‍ക്കുല്‍ന്നതാണ്. കല്ല?ഷകദിനാചരണല്‍ത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള കല്‍േത്താലില്‍ക്കാ മെത്രാല്‍ന്‍സമിതി പ്രത്യേക സല്ല?ല്‍ക്കുലല്ല? പുറല്‍െപ്പടുവില്‍ക്കുകയുണ്ടായി.

ദേശീയതല കല്ല?ഷകദിനാചരണം കല്‍ണ്ണൂല്ല? ജില്ല?യിലെ പേരാവൂല്ല? കല്ലേ?മുതിരല്‍ക്കുല്‍ന്ന് കല്ല?ഷകഗ്രാമല്‍ത്തിലാണ് സംഘടില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സില്ല?ുദുല്ല?ഗ്, പനവേല്ല?, കല്ല?ല്‍ണ്ണാടകയിലെ മംഗലാപുരം, ചില്‍ക്ക്മംഗലൂല്ല?, ഷിമോഗാ, മൈസൂല്ല? എല്‍ന്നിവിടല്‍ങ്ങളിലെയും കല്ല?ഷകപ്രതിനിധികല്ല? പല്‍െങ്കടുല്‍ക്കും. ദേശീയ ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍ ഫാ.ജോസഫ് ഒല്ലഗ്ഗല്‍പ്ളാല്‍ക്കല്ല?, തലശേരി അതിരൂപതാ ഇല്‍ന്‍ഫാം ഡയറക്ടല്ല? ഫാ.ജോസ് കാവനാടി, ഫാ.ജെയ്സല്‍ണ്‍ ആനില്‍ക്കാല്‍േത്താല്‍ട്ടം, കല്‍ണ്ണൂല്ല? ജില്ല?ാപ്രസിഡല്ലക്ള് സ്കറിയ നെല്ല?ംകുഴി, ജില്ല?ാ സെക്രല്‍ട്ടറി സ്കറിയ കളല്‍പ്പുര, ബാബു അടില്‍ച്ചിറ എല്‍ന്നിവരടല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന സംഘാടകസമിതി ദേശീയ കല്ല?ഷകദിനാചരണല്‍ത്തിന് നേതൃത്വം നല്ല?കും.

സംല്ല?ാനതല കല്ല?ഷകദിനാചരണം മൂവാല്ലഗ്ഗുപുഴ വാഴല്‍ക്കുളല്‍ത്ത് ജനുവരി 15ന് ഉല്‍ച്ചകഴില്‍ഞ്ഞ് 2.30ന് ആരംഭില്‍ക്കും. ജ്വാല ഓഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്‍ത്തില്ല? ചേരുല്‍ന്ന കല്ല?ഷകനേതൃസല്‍േമ്മളനല്‍ത്തില്ല? മികല്‍ച്ച കല്ല?ഷകരെ ആദരില്‍ക്കും. തുടല്‍ന്ന് അല്‍മ്മയ്ല്‍ക്കരുകില്ല? പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ വൃല്‍ദ്ധസദനല്‍ങ്ങളില്ല? ഇല്‍ന്‍ഫാം പ്രവല്ല?ല്‍ത്തകല്ല? കാല്ല?ഷികോല്പല്‍ന്നല്‍ങ്ങല്ല? വിതരണം ചെല്‍യ്യും. മികല്‍ച്ച കാല്ല?ഷിക കണ്ടുപിടുല്‍ത്തല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് ഇല്‍ന്‍ഫാം ഏല്ല?ല്‍െപ്പടുല്‍ത്തിയ അവാല്ല?ഡുകല്ല? നേടിയവരെ സല്‍േമ്മളനല്‍ത്തില്ല? പ്രഖ്യാപില്‍ക്കും. ഏപ്രില്ല? 20ന് കല്‍ട്ടല്‍പ്പനയില്ല? നടല്‍ക്കുല്‍ന്ന പതിനായിരം കല്ല?ഷകരുടെ റാലിയെല്‍ത്തുടല്ല?ല്‍ന്നുല്ല? പൊതുസല്‍േമ്മളനല്‍ത്തില്ല? അവാല്ല?ഡുകല്ല? വിതരണം ചെല്‍യ്യുമെല്‍ന്ന് സംല്ല?ാന ഡയറക്ടല്ല? ഫാ.ജോസ് മോനില്‍പ്പല്ല?ി, കല്‍ണ്‍വീനല്ല? ജോസ് എടല്‍പ്പാല്‍ട്ട് എല്‍ന്നിവല്ല? അറിയില്‍ച്ചു.
- dated 09 Jan 2018


Comments:
Keywords: India - Associations - infarm_farmes_day_on_january15 India - Associations - infarm_farmes_day_on_january15,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
rubber_issues_2018_march_05
വ്യവസായികളും വല്‍ന്‍കിട വ്യാപാരികളും ചേല്ല?ല്‍ന്ന് റബല്ല? ആഭ്യല്‍ന്തരവിപണി അല്‍ട്ടിമറില്‍ക്കുല്‍ന്നു: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
rubber_policy_infarm_23jan_press_release
റബല്ല?നയം: പ്രഹസനചല്ല?ല്‍ച്ചകളില്ല? വിഢിവേഷം കെല്‍ട്ടാല്‍ന്‍ കല്ല?ഷകരെ കില്‍ട്ടില്ല?ല്ലമ്ളഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_problem_infarm_press_release_08_january_2017
വല്‍ന്‍കിട തോല്‍ട്ടമുടമകളുമായുല്ല? കോടതിവ്യവഹാരല്‍ങ്ങളില്ല? സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? പരാജയല്‍െപ്പടുല്‍ന്നത് അന്വേഷില്‍ക്കണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
infarm_reaction_against_rubber_board_23november2017
റബല്ല? പ്രതിസല്ല?ി അതിരൂല്‍ക്ഷമാകുല്‍ന്നു; റബല്ല? ബോല്ല?ഡ് നാഥനില്ല?ാല്‍ക്കളരി: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
agricultural_issue_26_april_2017
കല്ല?ഷകവിരുല്‍ദ്ധ കരാറുകല്ല?ല്‍ക്കും നികുതി നില്ല?ല്‍േദ്ദശല്‍ത്തിനുമെതിരെ സംഘടിത പ്രല്‍േക്ഷാഭം വേണം: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_mafia_and_farmers
കുടിയേല്ലഗ്ഗ കല്ല?ഷകരുടെ മറവില്ല? കല്‍േയ്യല്ലഗ്ഗഭൂമാഫിയകളെ സംരല്‍ക്ഷില്‍ക്കുവാല്‍ന്‍ അനുവദില്‍ക്കില്ല?: വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us