Today: 25 Jul 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ഇല്‍ന്‍ഫാം കല്ല?ഷകദിനാചരണം, കല്ല?ഷക നേതൃസല്‍േമ്മളനം ല്ലമ്ള സംല്ല?ാനല്‍ത്തുടനീളം വിപുലമായ ഒരുല്‍ക്കല്‍ങ്ങല്ല?
Photo #1 - India - Associations - farmers_day_in_vazhakulam
കൊല്‍ച്ചി: ഇല്‍ന്ത്യല്‍ന്‍ ഫാല്ല?മേഴ്സ് മൂവ്മെല്ലക്ളില്ലെക്ള (ഇല്‍ന്‍ഫാം) നേതൃത്വല്‍ത്തില്ല? ജനുവരി 15 കല്ല?ഷകദിനമായി ആചരില്‍ക്കുല്‍ന്നതില്ലെക്ള ഭാഗമായി സംല്ല?ാനല്‍ത്തുടനീളം വിപുലമായ ഒരുല്‍ക്കല്‍ങ്ങല്ല?. ഇതിനു മുല്‍േന്നാടിയായി ജനുവരി 14ന് കല്ല?ഷകനേതൃസല്‍േമ്മളനം മൂവാല്ലഗ്ഗുപുഴ വാഴല്‍ക്കുളല്‍ത്ത് ചേരും.

സംല്ല?ാന ഡയറക്ടല്ല? ഫാ.ജോസ് മോനില്‍പ്പല്ല?ിയുടെ അധ്യല്‍ക്ഷതയില്ല? ദേശീയ സെക്രല്‍ട്ടറി ജനറല്ല? ഷെവലിയല്ല? അഡ്വ.വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ നേതൃസല്‍േമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം ചെല്‍യ്യും. അല്‍ന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളും കാല്ല?ഷിക വെല്ല?ുവിളികളും, ഇല്‍ന്‍ഫാം കല്ല?ല്‍മ്മപരിപാടികളും, കാല്ല?ഷിക രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമാണ് നേതൃസല്‍േമ്മളനല്‍ത്തില്ലെക്ള മുഖ്യചല്ല?ല്‍ച്ചാവിഷയം. ഇല്‍ന്‍ഫാം സംല്ല?ാന കല്‍ണ്‍വീനല്ല? ജോസ് എടല്‍പ്പാല്‍ട്ട് കരട് പ്രമേയം അവതരില്‍പ്പില്‍ക്കും. ദേശീയ വൈസ്ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍ കെ.മൈതീല്‍ന്‍ ഹാജി, ദേശീയ ട്രല്ല?ി ഡോ.എം.സി.ജോല്ല?ജ്, ദേശീയ ട്രഷറല്ല? ജോയി തെല്‍ങ്ങുംകുടി എല്‍ന്നിവല്ല? സംസാരില്‍ക്കും.

ജനുവരി 15ന് മലബാല്ല?, ഇടനാട്, തീരദേശല്‍ങ്ങളിലെ വിവിധ കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളില്ല? നടല്‍ക്കുല്‍ന്ന കല്ല?ഷകദിനാചരണല്‍ത്തിന് ഇല്‍ന്‍ഫാം ദേശീയ ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍ ഫാ.ജോസഫ് ഒല്ലഗ്ഗല്‍പ്ളാല്‍ക്കല്ല?, ദേശീയ പ്രസിഡല്ലക്ള് പി.സി.സിറിയക്, ദേശീയ ജനറല്ല? സെക്രല്‍ട്ടറി ഫാ.ആല്ലക്ളണി കൊഴുവനാല്ല? എല്‍ന്നിവല്ല? നേതൃത്വം നല്ല?കും. കല്ല?ഷകറാലി, പൊതുസല്‍േമ്മളനം, കല്ല?ഷകരെ ആദരില്‍ക്കല്ല?, മികല്‍ച്ചകല്ല?ഷകല്ല?ല്‍ക്കും സ്കൂളുകല്ല?ല്‍ക്കും ല്ല?ാപനല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കുമുല്ല? അവാല്ല?ഡുകല്ല?, സമഗ്ര കാല്ല?ഷിക വികസന ബോധവല്ല?ല്‍ക്കരണം, രാജ്യാല്‍ന്തര കരാറുകളെയും കാല്ല?ഷിക വെല്ല?ുവിളികളെയും കുറില്‍ച്ചുല്ല? സെമിനാല്ല? എല്‍ന്നിവയാണ് പ്രധാന കല്ല?ഷകദിന പരിപാടികല്ല?.

ഇല്‍ന്‍ഫാം സംല്ല?ാനതല കല്ല?ഷകദിനാചരണം മൂവാല്ലഗ്ഗുപുഴ വാഴല്‍ക്കുളല്‍ത്ത് ജനുവരി 15 ഉല്‍ച്ചകഴില്‍ഞ്ഞ് 3ന് വല്‍ന്‍ കല്ല?ഷകറാലിയോടെ തുടല്‍ക്കമാകും. തുടല്ല?ല്‍ന്ന് ഇല്‍ന്‍ഫാം രല്‍ക്ഷാധികാരിയും കാല്‍ഞ്ഞിരല്‍പ്പല്ല?ി രൂപതാ ബിഷല്‍പ്പുമായ മാല്ല? മാത്യു അറയ്ല്‍ക്കലില്ലെക്ള അധ്യല്‍ക്ഷതയില്ല? സംല്ല?ാന കൃഷിവകുല്‍പ്പ് മല്‍്രന്തി വി.എസ്.സുനില്ല? കുമാല്ല? പൊതുസല്‍േമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം ചെല്‍യ്യും. എല്ല?ദോ എബ്രാഹം എംഎല്ല?എ, പൈനാല്‍പ്പില്ല? കല്‍മ്പനിയുടെയും ഇ.ഇ.സി.മാല്ല?ല്‍ക്കല്ലഗ്ഗില്ലെക്ളയും മുല്‍ന്‍ ഡയറക്ടറും സംല്ല?ാന വിജിലല്ലക്ള്സ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ.ജേല്‍ക്കബ് തോമസ് ഐപിഎസ്, മല്‍ഞ്ഞല്ല?ൂല്ല? ഗ്രാമപല്‍ഞ്ചായല്‍ത്ത് പ്രസിഡല്ലക്ള് ജോസ് പെരുല്‍മ്പല്ല?ില്‍ക്കുല്‍േന്നല്ല? എല്‍ന്നിവല്ല? ആശംസകല്ല? നേരും. ഇല്‍ന്‍ഫാം ദേശീയ സംല്ല?ാന ഭാരവാഹികല്ല? സംസാരില്‍ക്കും. ഇല്‍ന്‍ഫാം കാല്ല?ഷികപല്‍ദ്ധതികളും കല്ല?ഷകനിലപാടുകളും സല്‍േമ്മളനല്‍ത്തില്ല? പ്രഖ്യാപില്‍ക്കും.

ജനസേവ ശിശുഭവല്‍ന്‍ രല്‍ക്ഷാധികാരി ജോസ് മാവേലിയെ ചടല്‍ങ്ങില്ല? പ്രത്യേകമായി ആദരില്‍ക്കും. ഇല്‍ന്‍ഫാം സംല്ല?ാന തലല്‍ത്തില്ല? തെരല്‍െഞ്ഞടുല്‍ത്ത മികല്‍ച്ച പല്‍ച്ചല്‍ക്കറികൃഷി ചെയ്ത സ്കൂളുകല്ല?ല്‍ക്കും അല്‍ദ്ധ്യാപകല്ല?ല്‍ക്കും ചടല്‍ങ്ങില്ല? പ്രത്യേക പുരസ്കാരല്‍ങ്ങല്ല? നല്ല?കും. വീടുകളില്ല? സ്വല്‍ന്തമായി പല്‍ച്ചല്‍ക്കറില്‍േത്താല്‍ട്ടം വളല്ല?ല്‍ത്തുല്‍ന്ന സംല്ല?ാനതലല്‍ത്തിലെ മികല്‍ച്ച മൂല്‍ന്നു വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല?ല്‍ക്ക് അവാല്ല?ഡുകല്ല? നല്ല?കും.

സംല്ല?ാന ഡയറക്ടല്ല? ഫാ.ജോസ് മോനില്‍പ്പല്ല?ി, സംല്ല?ാന കല്‍ണ്‍വീനല്ല? ജോസ് എടല്‍പ്പാല്‍ട്ട് എല്‍ന്നിവരുടെ നേതൃത്വല്‍ത്തില്ല? 151 അംഗല്‍ങ്ങളുല്ല? സംല്ല?ാനതല കല്ല?ഷകദിനാചരണ സ്വാഗതസംഘല്‍ത്തിനും രൂപം നല്ല?കിയില്‍ട്ടുണ്ട്.
- dated 10 Jan 2017


Comments:
Keywords: India - Associations - farmers_day_in_vazhakulam India - Associations - farmers_day_in_vazhakulam,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
rubber_issues_2018_march_05
വ്യവസായികളും വല്‍ന്‍കിട വ്യാപാരികളും ചേല്ല?ല്‍ന്ന് റബല്ല? ആഭ്യല്‍ന്തരവിപണി അല്‍ട്ടിമറില്‍ക്കുല്‍ന്നു: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
rubber_policy_infarm_23jan_press_release
റബല്ല?നയം: പ്രഹസനചല്ല?ല്‍ച്ചകളില്ല? വിഢിവേഷം കെല്‍ട്ടാല്‍ന്‍ കല്ല?ഷകരെ കില്‍ട്ടില്ല?ല്ലമ്ളഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
infarm_farmes_day_on_january15
ഇല്‍ന്‍ഫാം കല്ല?ഷകദിനാചരണം ജനുവരി 15ന് ആയിരല്‍ത്തിലേറെ കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_problem_infarm_press_release_08_january_2017
വല്‍ന്‍കിട തോല്‍ട്ടമുടമകളുമായുല്ല? കോടതിവ്യവഹാരല്‍ങ്ങളില്ല? സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? പരാജയല്‍െപ്പടുല്‍ന്നത് അന്വേഷില്‍ക്കണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
infarm_reaction_against_rubber_board_23november2017
റബല്ല? പ്രതിസല്ല?ി അതിരൂല്‍ക്ഷമാകുല്‍ന്നു; റബല്ല? ബോല്ല?ഡ് നാഥനില്ല?ാല്‍ക്കളരി: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
agricultural_issue_26_april_2017
കല്ല?ഷകവിരുല്‍ദ്ധ കരാറുകല്ല?ല്‍ക്കും നികുതി നില്ല?ല്‍േദ്ദശല്‍ത്തിനുമെതിരെ സംഘടിത പ്രല്‍േക്ഷാഭം വേണം: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_mafia_and_farmers
കുടിയേല്ലഗ്ഗ കല്ല?ഷകരുടെ മറവില്ല? കല്‍േയ്യല്ലഗ്ഗഭൂമാഫിയകളെ സംരല്‍ക്ഷില്‍ക്കുവാല്‍ന്‍ അനുവദില്‍ക്കില്ല?: വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us