Today: 28 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
രാജ്യാല്‍ന്തരകരാറുകല്ല? കാല്ല?ഷികമേഖലയുടെ നടുവൊടില്‍ക്കുല്‍ന്നു: വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍
Photo #1 - India - Associations - infam_seminar_bharananganam
ഭരണല്‍ങ്ങാനം: കാല്ല?ഷികമേഖലയെ മറല്‍ന്ന് വാണിജ്യ വ്യവസായ താല്പര്യല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കായി ഇല്‍ന്നലെകളില്ല? ഇല്‍ന്ത്യ ഏല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ട ഗാല്‍ട്ട്, ആസിയാല്‍ന്‍ കരാറുകല്ല? കല്ല?ഷകരുടെ നടുവൊടില്‍ച്ചിരില്‍ക്കുല്‍ന്നുവെല്‍ന്ന് ഇല്‍ന്‍ഫാം ദേശീയ സെക്രല്‍ട്ടറി ജനറല്ല? ഷെവലിയല്ല? അഡ്വ.വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ പറല്‍ഞ്ഞു.

ഭരണല്‍ങ്ങാനം ഇല്‍ന്‍ഫാം വില്ല?ാനവ്യാപനകേല്‍്രന്ദ ഓഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്‍ത്തില്ല? ചേല്ല?ല്‍ന്ന രാജ്യാല്‍ന്തര കരാറും കാല്ല?ഷിക മേഖലയും സെമിനാറില്ല? മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടല്‍ത്തുകയായിരുല്‍ന്നു വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍. ബ്രിക്സ്, ബിംസ്ടെക്, ട്രേഡ് പോളിസി ഫോറം, റീജണല്ല? കോംപ്രിഹെല്‍ന്‍സീവ് എല്‍ക്കണോമിക് പാല്ല?ല്‍ട്ട്ണല്ല?ഷില്‍പ്പ് (ആല്ല?.സി.ഇ.പി.), ട്രാല്‍ന്‍സ് പസഫിക് പാല്ല?ല്‍ട്ട്ണല്ല?ഷില്‍പ്പ് (ടി.പി.പി.), ഇതര രാജ്യാല്‍ന്തര ഉഭയകല്‍ക്ഷി കരാറുകളിലൂടെ നികുതിരഹിത ഇറല്‍ക്കുമതില്‍ക്കായും ആഗോളവിപണില്‍ക്കായും ഇല്‍ന്ത്യയെ തുറല്‍ന്നുകൊടുല്‍ക്കുല്‍േമ്പാല്ല? വല്‍ന്‍ കാല്ല?ഷികല്‍ത്തകല്ല?ല്‍ച്ചയെ നാം നേരിടും. ചൈനയുടെ നേതൃത്വല്‍ത്തിലുല്ല? സംയോജിത സാല്‍മ്പല്‍ത്തിക പല്‍ങ്കാളില്‍ത്ത ഉടല്‍മ്പടിയും അമേരില്‍ക്കയുടെ ട്രാല്‍ന്‍സ് പസഫിക് പാല്ല?ല്‍ട്ട്ണല്ല?ഷില്‍പ്പും ഇല്‍ന്ത്യല്‍ന്‍ കാല്ല?ഷികവിപണിയെ വരും നാളുകളില്ല? വരില്‍ഞ്ഞുമുറുല്‍ക്കും. അല്‍ന്താരാഷ്ട്ര വിപണി ലല്‍ക്ഷ്യം വെല്‍ച്ചുല്ല? കൃഷിമാല്ലഗ്ഗല്‍െത്തല്‍ക്കുറില്‍ച്ച് കല്ല?ഷകല്ല? ഉണല്ല?ല്‍ന്നുചില്‍ന്തില്‍ക്കണമെല്‍ന്നും വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ പറല്‍ഞ്ഞു.

ഇല്‍ന്‍ഫാം ജില്ല?ാ പ്രസിഡല്ലക്ള് മാത്യു മാല്‍മ്പറല്‍മ്പിലില്ലെക്ള അധ്യല്‍ക്ഷതയില്ല? ചേല്ല?ല്‍ന്ന സെമിനാല്ല? സംല്ല?ാന ഡയറക്ടല്ല? ഫാ.ജോസ് മോനില്‍പ്പല്ല?ി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംല്ല?ാന കല്‍ണ്‍വീനല്ല? ജോസ് എടല്‍പ്പാല്‍ട്ട്, ജെയിംസ് സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍, വി.ടി.ജോസഫ് എല്‍ന്നിവല്ല? സംസാരില്‍ച്ചു.
- dated 16 Nov 2016


Comments:
Keywords: India - Associations - infam_seminar_bharananganam India - Associations - infam_seminar_bharananganam,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
rubber_issues_2018_march_05
വ്യവസായികളും വല്‍ന്‍കിട വ്യാപാരികളും ചേല്ല?ല്‍ന്ന് റബല്ല? ആഭ്യല്‍ന്തരവിപണി അല്‍ട്ടിമറില്‍ക്കുല്‍ന്നു: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
rubber_policy_infarm_23jan_press_release
റബല്ല?നയം: പ്രഹസനചല്ല?ല്‍ച്ചകളില്ല? വിഢിവേഷം കെല്‍ട്ടാല്‍ന്‍ കല്ല?ഷകരെ കില്‍ട്ടില്ല?ല്ലമ്ളഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
infarm_farmes_day_on_january15
ഇല്‍ന്‍ഫാം കല്ല?ഷകദിനാചരണം ജനുവരി 15ന് ആയിരല്‍ത്തിലേറെ കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_problem_infarm_press_release_08_january_2017
വല്‍ന്‍കിട തോല്‍ട്ടമുടമകളുമായുല്ല? കോടതിവ്യവഹാരല്‍ങ്ങളില്ല? സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? പരാജയല്‍െപ്പടുല്‍ന്നത് അന്വേഷില്‍ക്കണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
infarm_reaction_against_rubber_board_23november2017
റബല്ല? പ്രതിസല്ല?ി അതിരൂല്‍ക്ഷമാകുല്‍ന്നു; റബല്ല? ബോല്ല?ഡ് നാഥനില്ല?ാല്‍ക്കളരി: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
agricultural_issue_26_april_2017
കല്ല?ഷകവിരുല്‍ദ്ധ കരാറുകല്ല?ല്‍ക്കും നികുതി നില്ല?ല്‍േദ്ദശല്‍ത്തിനുമെതിരെ സംഘടിത പ്രല്‍േക്ഷാഭം വേണം: ഇല്‍ന്‍ഫാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
land_mafia_and_farmers
കുടിയേല്ലഗ്ഗ കല്ല?ഷകരുടെ മറവില്ല? കല്‍േയ്യല്ലഗ്ഗഭൂമാഫിയകളെ സംരല്‍ക്ഷില്‍ക്കുവാല്‍ന്‍ അനുവദില്‍ക്കില്ല?: വി.സി.സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us